Навчання

Оптимальні умови праці - це що таке? Визначення, приклади

Оптимальні умови праці - це що таке? Визначення, приклади

Визначення «оптимальні умови праці» включає в себе перерахування таких робочих аспектів, які безпосередньо або побічно визначають стан здоров'я конкретної людини і рівень її життя, якість повсякденності. Це поняття розглядається чинним законодавством нашої держави, у нормативних документах встановлено поділ на категорії та параметри, що дозволяють зараховувати до певної групи конкретне робоче місце.

Основні критерії виду: приклади

Основні критерії виду: приклади

З поняттям критеріїв виду в житті ми стикаємося постійно - визначаючи види квітів на клумбі або рибок в акваріумі. Дуже корисним може виявитися вміння відрізнити вид їстівного гриба від отруйного. Але, незважаючи на всю уявну простоту даного поняття, в біології критерії виду і саме поняття «вид» залишаються найбільш неоднозначними.

Один з найближчих сусідів Сонця - Вольф 359

Один з найближчих сусідів Сонця - Вольф 359

Життя на планеті Земля - явище, безумовно, унікальне. Однак складно припустити, що ніде більше у Всесвіті, тільки у видимій частині якого містяться білліони зірок, не склалися умови для зародження і розвитку тих чи інших форм живої матерії. Виявити життя за межами планети Земля - золота мрія будь-якого астронома. До того ж, зважаючи на вразливість перед безліччю космічних загроз, людству рано чи пізно доведеться шукати у Всесвіті інші будинки.

Аналітична діяльність - це... Основи аналітичної діяльності

Аналітична діяльність - це... Основи аналітичної діяльності

Аналітична діяльність - це одна з областей людського мислення, метою якої є смислова обробка інформації для вироблення якісно нових знань і підготовки основи для прийняття оптимальних управлінських рішень. Вона використовується практично у всіх сферах, а вміння працювати з даними - запорука професіоналізму. Як показують дослідження, збір даних в інформаційно-аналітичній діяльності займає до 95% від загального обсягу роботи. Але найбільші труднощі являє собою саме аналітичний етап, коли необхідно виробити висновок. Це пов'язано з труднощами як психологічного, так і інтелектуального плану.

Загальне поняття

Аналітична діяльність - це найважливіша складова управлінської роботи в установах будь-якого типу. Вона являє собою дослідження, яке проводиться для вирішення певних завдань. Виконання аналізу дозволяє своєчасно виявити та оцінити протиріччя, а також визначити найбільш раціональні шляхи для їх вирішення. Науково обґрунтований менеджмент базується на управлінських рішеннях, прийнятих на основі результатів аналітичної діяльності.

У теорії виділяють кілька базових понять:

 • феномен (сутність);
 • структура (основні функціональні напрямки);
 • предметне поле (об'єкт і предмет, інформаційне поле);
 • методологія та інструментарій.

Оскільки аналіз неможливо зробити без попередньо зібраних даних, то більшість дослідників розглядають інформаційну та аналітичну діяльність як єдине ціле. В його основі лежать філософські положення принципу системності:

 • в навколишньому світі об'єктивно існують явища, які можна класифікувати, включити в певну систему;
 • навіть у безсистемному, на перший погляд, явищі, все одно можна знайти властивості цілісності і єдності;
 • кожен з феноменів прагне до досягнення системного стану.

Особливості

Поняття «аналіз» розглядається в 2 аспектах. Перший - це поділ предмета мислення на частини, вивчення яких дозволяє отримати загальне уявлення про цілий об'єкт. Другий - процедура систематизації, що ототожнюється з дослідженням. Аналітика являє собою комплекс методів організаційно-технологічного забезпечення для обробки даних і придбання нових знань.

Процес аналітичної діяльності спрямований зрештою на вирішення практичних завдань. Він також носить прогностичний характер, дозволяючи випередити деякі явища і визначити майбутній стан об'єкта дослідження. З точки зору структурного підходу організаційно-аналітичну діяльність можна розділити на 2 класи суб'єктів: за сферою дослідження (державна, правова, соціальна, підприємницька, освітня, культурологічна, економічна та інші) та рівнем організації (від аналітичних центрів та інститутів до керівників дрібних підприємств). Кінцевим продуктом роботи є різні види оцінок, прогнози, рекомендації, проекти та інші форми звітів.

Функції

Аналітична діяльність - це дослідження, основними функціями якого є:

 • Інформаційна - отримання даних, виявлення їх обсягу та змісту, первинна обробка (класифікація, структурування).
 • Діагностична - визначення ознак об'єкта аналізу, встановлення причинно-наслідкових зв'язків.
 • Оціночна - формування системи показників.
 • Рекомендаційна - вироблення нової інформації для вирішення основних проблем.
 • Планово-прогностична - поточне і перспективне планування.
 • Корекційна - внесення поліпшень у процес управління.
 • Організаційна - розподіл повноважень між людьми, їх чітке визначення.
 • Контрольно-діагностична - громадський та адміністративний контроль.
 • Архівна - збереження інформації та кінцевих продуктів аналізу.

Завдання

Завдання аналітичної діяльності реалізують вищевказані функції. У рамках підприємства до них відносять наступні заходи:

 • формування сукупності даних (інформаційного фонду);
 • визначення напрямків діяльності аналітичної служби та розроблення систем показників по кожному з них;
 • інформаційне забезпечення структур підприємства;
 • вироблення рекомендацій і прогнозів, заснованих на проведеній аналітичній роботі.

Класифікація

Розрізняють наступні види аналітичної діяльності:

 • за характером наукової роботи: фундаментальна і прикладна;
 • за функціональним поділом: тактична, стратегічна, оперативна;
 • за видом об'єкта, на який спрямована мислова діяльність: макро- і мікроекономічна, управлінська, соціально-політична, екологічна, педагогічна, ментальна;
 • за типом наукової дисципліни, на основі якої проводиться аналіз: філософська, економічна, аксіологічна (системно-ціннісна), політологічна, прогностична, історична, психологічна, культурологічна, етична та естетична;
 • за характером основного методу: системна, статистична, логічна, проблемна, причинно-наслідкова, ситуаційна;
 • за рівнем аналізу: первинна та вторинна (переосмислення отриманих раніше результатів);
 • за характером періоду досліджень: ретроспективна (аналіз проблем минулого), актуальна і прогностична.

Класифікація за часовим інтервалом може носити й інший характер: поточний аналіз за період контролю, дослідження за звітний і тривалий період (від одного року до декількох років). Таким чином, сучасна аналітика - це комплексна діяльність, кожен різновид якої характеризується своєю специфікою.

Найчастіше в рамках підприємств здійснюються такі види аналітичної діяльності:

 • економічна;
 • господарська;
 • фінансова;
 • актуальна;
 • перспективна.

Організація

Ефективність дослідження залежить від дотримання засад аналітичної діяльності:

 • Науковий характер роботи. Якщо дослідження проводиться в економічній сфері, то повинні враховуватися закони розвитку ринку. При аналізі використовуються останні досягнення науки і техніки, а також спеціальні методики.
 • Системний і комплексний підхід з урахуванням всебічного охоплення проблеми та участі всіх підрозділів підприємства.
 • Об'єктивність як при збиранні інформації, так і при її обробці, складанні висновків, рекомендацій. Використання достовірних джерел даних. Підтвердження результатів аналітичними розрахунками.
 • Оперативність і актуальність. Отримання результатів у гранично низькі терміни для своєчасного вироблення рішення персоналом управління.
 • Планування роботи, розподіл обов'язків і повноважень серед виконавців. Систематичний характер досліджень. Стандартизація та регламентування аналітичної діяльності.
 • Економічність. Прагнення до мінімуму витрат і максимуму ефективності.

Організація аналітичної діяльності може проводитися в різній формі. На великих підприємствах зазвичай в рамках економічної служби формується аналітичний відділ або група. У маленьких організаціях цією роботою керує начальник планового відділу або головний бухгалтер.

За ступенем відкритості аналіз може бути публічним або закритим. Дослідження можуть проводити особи без спеціальних знань і підготовки. Професійна аналітична діяльність здійснюється фахівцями, які досконало володіють методами аналізу та займаються дослідженнями у певній сфері діяльності (бізнес-аналітик, системний та інвестиційний аналітик та інші спеціалізації).

Контрольні функції

Контрольно-аналітична діяльність та експертиза проводяться з метою перевірки на відповідність законодавчим, нормативно-правовим актам, технічним регламентам, наказам і розпорядженням, а також для вивчення наслідків прийнятих і впроваджених управлінських рішень. Така робота здійснюється керівником організації або іншими фахівцями, уповноваженими його наказом.

Контроль проводиться у формі:

 • Фінансового аудиту. Його цілями є перевірка документального підтвердження всіх фінансових операцій, дотримання звітності, цільового використання ресурсів.
 • Аудиту ефективності. Проводиться для оцінки використання ресурсів для досягнення певної мети.
 • Аудиту стратегічного управління. Застосовується для аналізу реалізації стратегічних цілей підприємства.

Інструментарій

Як прийоми та інструменти проектно-аналітичної діяльності застосовують такі методи:

 • Діагностувати.
 • Планування.
 • Систематизація і структурування.
 • Верифікація.
 • Логіко-лінгвістичний аналіз.
 • Моделювання.
 • Аналіз і синтез.
 • Розкладання складного об'єкта на простіші складові.
 • Факторний аналіз.
 • Узагальнення.
 • Статистичний аналіз.
 • Уніфікація.
 • Порівняльний аналіз.
 • Моделювання.
 • Абстрагування і конкретизація.
 • Системний аналіз.
 • Оцінка довгострокових перспектив науки.
 • Графічний аналіз та інші.

Етапи

При проведенні аналітичної діяльності на підприємстві виділяють такі основні етапи:

 • Визначення цілей. Виділення показників, які будуть піддаватися аналізу, і суб'єктів, на які будуть покладені обов'язки зі збору та обробки інформації.
 • Складання плану робіт.
 • Формування інформаційно-методичного забезпечення.
 • Систематизація даних, виявлення найбільш важливих факторів.
 • Оформлення результатів.

Перший етап

Цільовий аналіз починається з визначення найбільш значущої, глобальної мети. У подальшому вона розбивається на підцілі для спрощення роботи. Іноді системний аналіз складного явища вимагає побудови «проблемного дерева», в якому відображають всі завдання і цілі. Ця процедура необхідна для побудови чіткої логічної структури.

Розподіл обов'язків між підрозділами підприємства та основні функції її співробітників є головною метою. Так, планово-аналітичному відділу можуть бути доручені розроблення плану роботи, методики її проведення, узагальнення результатів та складання звіту; відділу головного технолога - аналіз рівня продуктивності; відділу головного механіка - надання інформації про стан обладнання.

План-графік

Другий етап аналітичних робіт включає інформацію про поетапні терміни виконання, звітності та форми контролю, відповідальних і виконавців. Він складається з урахуванням трудомісткості роботи, завантаження співробітників і способу передачі даних з однієї структури в іншу.

Розрізняють 2 основні види плану:

 • Комплексний. Зазвичай він розробляється на 1 рік. У ньому вказують об'єкти аналізу, цілі, необхідні показники, розподіл обов'язків, джерела даних та інші ключові питання.
 • Тематичний. Його розробляють для поглибленого дослідження глобальних проблем.

Інформаційне забезпечення

На третьому етапі аналітичної діяльності визначають види документів, що використовуються для збору інформації. Як такі джерела можуть служити:

 • технологічна документація;
 • договору;
 • нормативні матеріали;
 • плани, кошториси і завдання;
 • дані бухгалтерського обліку та інші види документів.

Обробка інформації може здійснюватися із застосуванням автоматизованих систем, заснованих на складанні вибірки за ключовими словами та словосполученнями.

Завершальні етапи

Після збору даних проводиться їх первинна обробка. Вона полягає у визначенні доброякісності та повноти отриманих даних, формуванні їх у таблиці або іншу порівнянну форму, в аналізі для виявлення найважливіших факторів і оцінці альтернативних варіантів і резервів.

Після доопрацювання існуючих проблем і уточнення питань ці дії проводять повторно. Проводиться вироблення рекомендацій та складання висновку.

Сфера державного управління

У державному управлінні аналітична діяльність - це сукупність таких процесів:

 • Аналіз необхідного стану керованого об'єкта, визначення завдань роботи.
 • Збір даних з урахуванням змінюваних параметрів об'єкта управління та зовнішніх впливів.
 • Дослідження та оцінка отриманого матеріалу, виявлення сутності явищ.
 • Створення аналітичної моделі з урахуванням предметної області, середовища, в якому функціонує досліджуваний об'єкт; перевірка точності моделі, її коригування.
 • Здійснення експериментів на основі обраної моделі.
 • Інтерпретація результатів.
 • Передача підсумкових даних особі або державній структурі, яка приймає управлінське рішення.
Політичний аналіз: сутність, структура і методи

Політичний аналіз: сутність, структура і методи

Всі події в політичній сфері пов'язані і мають певні причини. Вони пов'язані з соціальними, економічними та іншими факторами. Щоб зробити прогноз у політичній сфері, потрібно провести правильний аналіз. Він має певну структуру, передбачає застосування спеціальних методик. Як проводиться політичний аналіз, буде розглянуто далі.

Сприймачі - це другі батьки?

Сприймачі - це другі батьки?

Вам запропонували стати сприймачем немовляти? Почекайте погоджуватися або відмовлятися, для початку рекомендуємо з'ясувати, хто це такий, у чому полягають його обов'язки. Сприймач - це не просто людина, яка виконує світські обов'язки перед малюком.

Умови виникнення, наслідки, причини вибухів і пожеж

Умови виникнення, наслідки, причини вибухів і пожеж

Пожежонебезпечні об'єкти завжди привертають підвищену увагу працівників МНС. Це зрозуміло: можливий вибух не тільки завдасть шкоди об'єктам господарської діяльності, але і здатний забрати життя безлічі людей. Аварії на пожежонебезпечних об'єктах відносять до найскладніших, а для їх локалізації та усунення застосовуються спеціальні технології та особливі засоби.

Герберт Саймон - піонер у галузі штучного інтелекту

Герберт Саймон - піонер у галузі штучного інтелекту

Герберт А. Саймон (15 червня 1916 року - 9 лютого 2001 року) - Американський економіст, політолог і теоретик соціальних наук. У 1978 році він був удостоєний Нобелівської премії в галузі економічних наук за те, що він є одним з найважливіших дослідників процесу прийняття рішень в організаціях.

Методи дослідження в курсовій роботі: приклади

Методи дослідження в курсовій роботі: приклади

Методи дослідження в курсовій роботі є засобами, інструментами, які допомагають отримувати нові навички і знання, розширювати теоретичну базу. Вони дозволяють підтверджувати або обґрунтовувати тези, які викладені в курсовій роботі.