Фінансові інвестиції та їх особливості

Фінансові інвестиції та їх особливості

Фінансовими інвестиціями називають вкладення грошей у цінні папери різних емітентів. Це форма розпорядження тимчасово вільним капіталом підприємства, яка має свою класифікацію та інші унікальні особливості.

Ключові особливості фінансових інвестицій

Виступаючи в якості активної форми ефективного розподілу вільного капіталу організації, фінансові інвестиції мають наступні риси:


  • здійснюються на пізніх етапах розвитку підприємства, що вже задовольнило свої потреби в реальних інвестиціях;
  • можуть проводитися в країні або за її межами;
  • являють собою незалежний вид господарської діяльності, дозволяючи вирішувати стратегічні завдання шляхом вкладення коштів у статутні фонди та контрольні пакети акцій різних підприємств;
  • сприяють досить швидкій і незатратній реалізації конкретних стратегічних цілей щодо розвитку підприємства;
  • дозволяють спрямовувати кошти в різні сектори економіки, формуючи консервативну або агресивну інвестиційну політику;
  • потребують менше часу для впровадження управлінських рішень порівняно з реальними проектами та інвестиціями.

Класифікація фінансових інвестицій

Відповідний різновид фінансових вкладень класифікується:

  • За формами власності на фінансові ресурси.
  • За характером участі в інвестуванні.
  • По періоду інвестування.
  • За регіональною ознакою.

Залежно від форми власності існують державні та приватні фінансові інвестиції. Перші з них являють собою вкладення, здійснювані органами державної влади та управління із залученням коштів з бюджетних та позабюджетних фондів, кредитних організацій, державних підприємств та установ за рахунок власних і позикових коштів.

Фінансові інвестиції приватного характеру здійснюються громадянами, господарськими асоціаціями, різними недержавними підприємствами, товариствами та спілками, а також юридичними особами, які діють на правах колективної власності. Крім того, виділяють зарубіжні фінансові інвестиції, одержувані від іноземних громадян і організацій, а також спільні інвестиції, в якості яких виступають вкладення від декількох цивільних або юридичних осіб.

За характером участі в процесі інвестування виділяють прямі та портфельні інвестиції. Перші являють собою господарські операції з внесенням коштів або майна до статутного фонду організації в обмін на емітовані нею корпоративні права. Другі є господарськими операціями з придбання деривативів, цінних паперів та інших фінансових активів на фондовому ринку.

Залежно від періоду інвестування існують короткострокові і довгострокові фінансові інструменти. Короткострокові передбачають вкладення коштів на термін, що не перевищує один рік. Сюди можна віднести придбання короткострокових ощадних сертифікатів, векселів, державних цінних паперів тощо. Все це відноситься до активів грошового ринку і призначено для використання тимчасово вільних фінансових коштів з метою швидкого отримання доходу. Що стосується довгострокових інвестицій, вони укладаються купівлі частки статутного капіталу інших організацій, включаючи акції, процентні облігації. Сюди ж можна віднести отримання фінансових позик і кредитів на термін, що перевищує один рік.

За регіональною ознакою можна виділити фінансові інвестиції, що здійснюються в межах держави і за кордоном. Перші з них, також звані внутрішніми інвестиціями, є вкладенням коштів у ті об 'єкти інвестування, що розташовуються на території держави. Зарубіжні ж фінансові інвестиції - це вкладення в об 'єкти інвестування, що знаходяться за межами країни, в тому числі придбання акцій, облігацій і різних інших фінансових інструментів зарубіжних компаній і держав.